Przeczytano 0% artykułu

 

Regulamin Aukcji POMOC DLA ROKSANKI

 

Art. 1 Organizator Aukcji

Organizatorami Aukcji są:

Redakcja serwisu Głuchołazyonline wraz z partnerami.Art. 2 Przedmiot licytacji

Przedmiotem Licytacji są:

- przedmioty i usługi przekazane przez darczyńców na rzecz Aukcji.

Art. 3 Cena minimalna

Dla każdego Przedmiotu Licytacji zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza), określona przez darczyńcę lub serwis Glucholazyonline.

Art. 4 Uczestnicy Aukcji

1. Uczestnikiem Aukcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Warunkiem udziału w aukcji jest zarejestrowanie się uczestnika w serwisie Glucholazyonline


Art. 5 Przebieg Aukcji

1. Cena przebicia oferowana przez uczestników Aukcji jest jawna dla innych uczestników Aukcji.
2. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złożył najwyższą ofertę.
3. Oferta staje się wiążąca z chwilą otrzymania najwyższej oferowanej ceny.

Art. 6 Zapłata ceny nabycia i wydanie wylicytowanego przedmiotu

1. Uczestnik który wylicytował najwyższą kwotę, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia:
- gotówką, bezpośrednio po zakończeniu Aukcji,
- lub w terminie 14 dni od zakończenia Aukcji, na wskazany rachunek bankowy.

Agnieszka Dudek ul.Koszyka 17/9 48-340 Głuchołazy
Bank PKO BP
82 1020 3714 0000 4402 0104 8289
z dopiskiem "Pomoc dla Roksany Dudek"

2. Wydanie wylicytowanego przedmiotu nastąpi:
- po uiszczeniu należności w miejscu licytacji,
- lub po przedstawieniu dowodu wpłaty, osobiście

3. Przedmioty nie odebrane w ciągu 14 roboczych dni od zakończenia aukcji pozostaną do dyspozycji Organizatorów.

Art. 7 Przetwarzanie danych

Poprzez przystąpieniem do Aukcji, uczestnik biorący udział w licytacji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych przy rejestracji, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją i jej zakończeniem.

Art. 8 Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy mogą odwołać Aukcję w całości lub w części bez podania przyczyn.

2. Organizator ma prawo do zmiany terminu zakończenia każdej z aukcji. W takim wypadku wygrana przypada oferentowi, który zaoferował najwyższą kwotę.


2. W przypadku braku nabywcy poszczególnych przedmiotów licytacji:

- cenne przedmioty na życzenie darczyńcy zostaną zwrócone.

 

0 Nie lubię0

  DO GÓRY